{"success":true,"redirect":false,"errors":[],"content":"

WARUNKI GWARANCJI
\r\n
\r\nDziękujemy za zakup urządzenia marki RAVANSON.
\r\n
\r\nFirma Ravanson LTD Sp. z o.o. gwarantuje sprawne działanie zakupionego urządzenia użytkowanego
\r\nzgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsługi. Gwarancja
\r\ndotyczy wyrobów firmy Ravanson LTD Sp. z o.o., zakupionych w Polsce u autoryzowanych
\r\nprzedstawicieli i ważna jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku problemów
\r\ntechnicznych z urządzeniem prosimy o zwrócenie się do Autoryzowanego Punktu
\r\nSerwisowego. Wyczerpujących informacji na temat wyrobów firmy RAVANSON oraz Punktów
\r\nserwisowych udzielą Państwu autoryzowani przedstawiciele Ravanson LTD Sp. z o.o. na terenie całego
\r\nkraju.
\r\n
\r\nGwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
\r\nzawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
\r\n
\r\n1. Gwarancji udziela się na okres 24 miesięcy licząc od dnia sprzedaży produktu klientowi.
\r\n2. Sprzęt przeznaczony jest wyłącznie do eksploatacji w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego. Używanie sprzętu winno odbywać się zgodnie z instrukcją obsługi.
\r\n3. Gwarant zapewnia bezpłatne usunięcie wady sprzętu ujawnione w okresie gwarancji w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia w zakładzie usługowym, upoważnionym do napraw gwarancyjnych.
\r\n4. Gwarancja ulega przedłużeniu o czas naprawy licząc od dnia zgłoszenia do czasu wykonania usługi, jeżeli wada uniemożliwia korzystanie ze sprzętu. Okres ten powinien być potwierdzony w Karcie Gwarancyjnej.
\r\n5. Gwarant zwolniony jest z odpowiedzialności z tytułu gwarancji za wady spowodowane wadliwym użytkowaniem oraz w przypadku wykonania napraw i przeróbek przez osoby nieupoważnione.
\r\n6. Sprzęt o wadze do 10 kg reklamujący powinien dostarczyć do zakładu usługowego wraz z kartą gwarancyjną i dowodem zakupu.
\r\n7. Jeżeli wymieniona część jest sprowadzana z zagranicy termin naprawy nie powinien przekraczać 30 dni licząc od dnia zgłoszenia.
\r\n8. Zakres i sposób naprawy gwarancyjnej ustala gwarant. Gwarancja nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt np. zainstalowanie sprzętu, sprawdzenie działania, konserwacja, wymiana bezpieczników, przygotowanie instalacji elektrycznej, regulacja itp.
\r\n9. Koszt wezwania serwisu do wykonania czynności wymienionych w punkcie 9 ponosi użytkownik.
\r\n10.Naprawą gwarancyjną nie jest regulacja urządzenia gazowego przewidziana w instrukcji obsługi, a należąca do instalującego urządzenia (ustawienia płomienia oszczędnościowego palników, przestawienie do innego rodzaju gazu, ustawienie zapalaczy, iskrowników).
\r\n11. Gwarancją nie są objęte części szklane, plastikowe oraz uszkodzenia mechaniczne. Poza tym uszkodzenia powstałe w skutek:
\r\n- niewłaściwego użytkowania lub przechowywania
\r\n- dostania się do wnętrza płynów lub ciał obcych
\r\n- wyładowań atmosferycznych i spięć w sieci zasilającej
\r\n- klęsk żywiołowych i działań militarnych
\r\n12. W przypadku wymiany sprzętu na nowy (wady fabryczne) winien on być kompletny, zabezpieczony fabrycznie blokadami na czas transportu i opakowany. Do sprzętu winna być dołączona karta gwarancyjna i karty gwarancyjne części zamiennych zamontowanych w okresie gwarancji pod rygorem utraty uprawnień z tytułu gwarancji.
\r\n13. Karta gwarancyjna jest ważna, jeżeli posiada podpis sprzedawcy i datę sprzedaży potwierdzoną pieczątką firmy lub jednostki handlowej oraz podpis klienta. Nie może zawierać skreśleń i poprawek.
\r\n14. W przypadku bezpodstawnego wezwania serwisanta do naprawy gwarancyjnej, koszty z tym związane ponosić będzie użytkownik w pełnym wymiarze.
\r\n15. Duplikat karty gwarancyjnej może być wydany na pisemną prośbę po przedstawieniu przez użytkownika dowodu zakupu.
\r\n16. Wszelkie uszkodzenia powstałe w skutek:
\r\n- użytkowania niezgodnie z instrukcją
\r\n- niewłaściwego przechowywania sprzętu
\r\n- niewłaściwego konserwowania sprzętu, a także innych przyczyn niezależnych od wytwórcy mogą być usunięte na koszt użytkownika.
\r\nJeżeli w\/w spowodowały trwałe zmiany jakościowe sprzętu, udzielona gwarancja traci ważność.
\r\n17. Sprzęt gazowy powinien bezwzględnie przyłączać instalator posiadający wymagane prawem uprawnienia, wypełniając i podpisując czytelnie oraz opatrując swoją pieczęcią świadectwo podłączenia urządzenia. Urządzeń wyposażonych w przewód przyłączeniowy z wtyczką nie wymaga się podłączania do instalacji elektrycznej przez zakład instalatorstwa elektrycznego, jednakże użytkownik winien zapoznać się przed przyłączeniem urządzenia z instrukcją obsługi.<\/p>\r\n<\/div>","kc_file":"","scroll":false}