W okresie 20-24.05.2024 sklep stacjonarny będzie zamknięty.
Zamówienia internetowe realizować będziemy od 27.05.2024
Kategorie

OFERTA PRODUKTÓW

OFERTA PRODUKTÓW

Promocja

0,00 zł

Regulamin sklepu internetowego www.mag-gaz.pl

 1. Definicje

 1. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:
 1. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks Cywilny z dn. 23 kwietnia 1964. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)
 2. SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy dostępny pod adresem www.mag-gaz.pl oraz mag-gaz.pl
 3. SKLEP STACJONARNY – sklep mieszczący się pod adresem: .Os.Piastowskie 76, 61-159 Poznań
 4. REGULAMIN – niniejszy regulamin wraz z załącznikami
 5. SPRZEDAWCA – Nazwa właściciela sklepu, nip, itd.
 6. KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu internetowego www.mag-gaz.pl
 7. KONSUMENT – osoba fizyczna nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu internetowego www.mag-gaz.pl w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
 8. STRONY – obie strony umowy tj. sprzedawca i klient
 9. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży towaru i określające istotne jej warunki
 10. UŻYTKOWNIK – każdy podmiot korzystający ze sklepu internetowego
 11. REJESTRACJA – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez klienta konta, dokonana za pomocą formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej sklepu
 12. KONTO – indywidualny panel administracyjny użytkownika dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu w sklepie internetowym www.mag-gaz.pl, oznaczony loginem i hasłem, służący zawieraniu umów sprzedaży
 13. UMOWA SPRZEDAŻY - umowa sprzedaży towaru zawarta pomiędzy sprzedawcą a klientem za pośrednictwem sklepu internetowego
 14. TOWAR – każdy przedmiot sprzedawany za pośrednictwem sklepu internetowego, będący przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 15. KODEKS CYWILNY – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny t.j. Dz.U.2017.459 z późn. zm.
 1. Postanowienia wstępne regulaminu

 1. Regulamin określa zasady dokonywania przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu sprzedaży towarów Klientom.
 2. Klient może korzystać ze sklepu za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem (takich jak komputer stacjonarny, laptop, tablet, smartfon, telefon) z wykorzystaniem przeglądarki internetowej.
 3. Umowa sprzedaży pomiędzy sprzedawcą a klientem zawierana jest w języku polskim zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
 4. Właścicielem oraz administratorem sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.mag-gaz.pl jest Firma Mag-Gaz Magdalena Gawenda , z siedzibą w Poznaniu, pod adresem Os.Piastowskie 76, 61-156 Poznań, NIP: 7811168085 REGON: 300557035, wpisana do CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).
 5. Regulamin określa w szczególności zasady korzystania przez Użytkowników ze sklepu internetowego www.mag-gaz.pl, w tym sposób składania zamówień oraz ich realizacji, prawo odstąpienia od umowy, a także zasady postępowania reklamacyjnego.
 6. Sprzedawca ma prawo do organizowania konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych sklepu www.mag-gaz.pl
 7. Produkty objęte promocją, w tym wyprzedażą dostępne są do wyczerpania zapasów. Z powodu ograniczonej ilości w/w towarów, w przypadku ich wyczerpania sprzedawca zastrzega sobie prawo do nie zrealizowania zamówienia na te produkty o czym klient zostanie poinformowany drogą telefoniczną lub pocztą elektroniczną przez Sprzedającego. Niezależnie od powyższego Sprzedawca zastrzega sobie do ograniczenia ilości danego produktu będącego w sprzedaży.
 8. Przedmiotem działalności sklepu internetowego www.mag-gaz.pl jest sprzedaż detaliczna i hurtowa za pośrednictwem sieci Internet artykułów z branży gazowniczej, bojlerów elektrycznych oraz innych towarów.
 9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu sklepu internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.)
 11. Postanowienia niniejszego regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw klienta będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 1. Rejestracja w sklepie internetowym

 1. Rejestracja w sklepie internetowym www.mag-gaz.pl jest dobrowolna i bezpłatna.
 2. W celu dokonania rejestracji w sklepie użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracji, który znajduje się na stronie internetowej sklepu. Aby umożliwić  realizację zamówienia użytkownik powinien podać następujące dane:
 1. Login w postaci adresu e-mail wraz z hasłem,
 2. Imię,
 3. Nazwisko,
 4. Adres,
 5. Miejscowość wraz kodem pocztowym
 6. Numer telefonu,
 1. W przypadku gdy dane użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie, użytkownik proszony jest do dokonania ich aktualizacji w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z rzeczywistością.
 2. W sytuacji, gdy dane użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie po rozpoczęciu realizacji zamówienia, użytkownik proszony jest o jak najszybsze telefoniczne poinformowanie o tym sklepu.
 1. Procedura składania zamówień – zawarcie umowy sprzedaży

 1. Klient ma możliwość dokonywania zamówień w sklepie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku, z wyjątkiem okresów zdefiniowanych przez sprzedawcę jako okres urlopu. O okresach urlopu sprzedawca poinformuje użytkowników poprzez stosowny komunikat zamieszczony na stronie internetowej sklepu www.mag-gaz.pl
 2. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o towarach podane na stronie internetowej sklepu www.mag-gaz.pl, w szczególności ich parametry techniczne, wymiary, opisy oraz ceny nie stanowią oferty, a są zachętą do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 3. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, złożoną sprzedawcy przez klienta.
 4. Rejestracja i założenia konta nie jest warunkiem koniecznym złożenia zamówienia w sklepie www.mag-gaz.pl. Klient może również złożyć zamówienie telefonicznie lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail. W przypadku zamówień składanych telefonicznie lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail, klient powinien podać sprzedawcy dane konieczne do realizacji zamówienia.
 5. W celu złożenia zamówienia Klient powinien wejść na stronę internetową sklepu, dodać do wirtualnego „koszyka” produkt, który zamierza kupić. Dodanie produktu do „koszyka” nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Produkty mogą być dodawane lub usuwane z „koszyka”.
 6. „Koszyk” umożliwia Klientowi zarządzanie zamawianymi produktami oraz przeliczanie wartości zamówienia.
 7. Aby sfinalizować zamówienie produktów dodanych do „koszyka” należy określić rodzaj wysyłki i metodę płatności oraz postępować zgodnie z podanymi wskazówkami. Na podany przez klienta adres e-mail zostanie automatycznie wysłana wiadomość z informacjami w zakresie złożonego zamówienia.
 8. W sytuacji gdy towar nie jest dostępny w magazynie, sprzedawca postępuje zgodnie z procedurą wskazaną w ustępie VI zatytułowanym „Realizacja dostawy” pkt. 2 oraz 3 niniejszego regulaminu.
 9. Zamówiony towar dostarczony zostanie na adres wskazany przez klienta.
 1. Zapłata ceny

 1. Płatności za towary nabyte w sklepie przez Klienta dokonywane są za pomocą narzędzi płatniczych udostępnianych w sklepie oraz innych ustalonych ze sprzedawcą.
 2. Wszystkie ceny uwidocznione na stronie sklepu internetowego www.mag-gaz.pl podane są w złotych polskich i są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy i płatności, o których Klient informowany jest w trakcie składania Zamówienia.
 3. Sklep umożliwia klientowi następujące formy płatności:
 1. przedpłata na konto bankowe tradycyjnym przelewem bankowym lub systemem płatności elektronicznych,
 2. płatność gotówką przy wyborze formy płatności za pobraniem,
 1. W przypadku wyboru przez klienta płatności w postaci przedpłaty na konto sprzedawcy, przelew powinien zostać dokonany na rachunek bankowy:

Bank: Santander

Numer Konta: 48109013620000000147682206

tytułem: numer zamówienia, imię i nazwisko

 1.  Klient dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od gabarytów zamówionego towaru oraz od sposobu dostawy wybranego przez Klienta.
 1. Realizacja dostawy towaru

 1. Dostawa następuje na adres wskazany przez klienta w zamówieniu za pośrednictwem firmy kurierskiej. Klient może także odebrać zamówiony towar osobiście w siedzibie sklepu.
 2. Jeżeli sprzedawca nie może spełnić świadczenia z powodu niedostępności towaru, po uzgodnieniu z Klientem, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomi o tym Klienta i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli jakakolwiek suma została już uiszczona.
 3. Jeżeli sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Klienta z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, sprzedawca może za zgodą Klienta spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez strony sposób.
 4. Zaleca się, aby Klient, będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, w miarę możliwości dokonał sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę spisał odpowiedni protokół. Sprawdzenie przesyłki ułatwi i przyspieszy dochodzenie ewentualnych roszczeń od podmiotu odpowiedzialnego w przypadku mechanicznego uszkodzenia przesyłki powstałego w trakcie transportu. W takich sytuacjach zaleca się, aby klient skontaktował się w miarę możliwości w jak najszybszym czasie ze sprzedawcą telefonicznie: 61 853 25 79 bądź na adres e-mail: kontakt@mag-gaz.pl
 5. Klient, który nie jest konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, jest zobowiązany do sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych w trakcie transportu klient powinien spisać protokół szkody i niezwłocznie skontaktować się ze sprzedawcą telefonicznie: 61 853 25 79 bądź na adres e-mail: kontakt@mag-gaz.pl
 1. Odstąpienie od umowy – zwroty towarów

 1. Klient będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia doręczenia mu przedmiotu umowy według ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać drogą elektroniczną na adres -mail kontakt@mag-gaz.pl bądź też listownie na adres firmy Mag-Gaz Magdalena Gawenda Os.Piastowskie 76, 61-159 Poznań
 2. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.
 3. Zaleca się, aby klient dołączył dowód zakupu towaru (paragon/faktura VAT). Załączenie dowodu zakupu przyśpieszy i usprawni procedurę zwrotu.
 4. Zwracany towar klient powinien odesłać na adres Mag-Gaz Magdalena Gawenda Os.Piastowskie 76 61-159 Poznań
 5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
 1. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;
 2. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
 3. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
 4. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
 5. dostarczania prasy.
 1. Procedura składania reklamacji

 1. W przypadku umów zawieranych z klientami będącymi jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przez klienta przed upływem 2 lat od dnia dostawy. Klient obowiązany jest do zawiadomienia sprzedawcy o stwierdzonej niezgodności towaru z umową w terminie 2 miesięcy od dnia stwierdzenia takiej niezgodności.
 2. Sprzedawca w ciągu 14 (czternaście) dni ustosunkuje się do reklamacji towaru zgłoszonej przez klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 3. W celu ułatwienia procesu reklamacyjnego, w miarę możliwości, klient proszony jest o przesłanie zdjęć i dokładnego opisu niezgodnego z umową towaru oraz dołączenie dowodu zakupu.
 4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść klienta, sprzedawca doprowadzi towar do stanu zgodnego z umową zgodnie z żądaniem klienta poprzez naprawę lub wymianę na nowy. Jeśli wymiana lub naprawa narażałaby klienta na znaczne niedogodności sprzedawca, zgodnie z żądaniem klienta, obniży cenę lub zwróci – na skutek odstąpienia przez klienta od umowy – pełną należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternaście) dni.
 5. W przypadku umów zawieranych z klientami nie będącymi jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.
 6. W przypadku towaru objętego gwarancją producenta Klient może reklamować produkt posiadający wady:
 1. korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do autoryzowanego serwisu gwarancyjnego albo do sprzedawcy, który przekaże towar wraz z reklamacją klienta producentowi. Zaleca się, aby klient w celu realizacji swoich uprawnień wynikających z gwarancji dołączył dowód zakupu towaru. Załączenie dowodu zakupu przyśpieszy i usprawni procedurę reklamacyjną.
 2. korzystając z uprawnień przysługujących klientowi będącemu jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego wobec sprzedawcy w związku z niezgodnością towaru z umową.
 1. Polityka prywatności

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z realizacją wymogów z art. 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119‚ s. 1),dalej zwana: RODO, informujemy, że przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe.

Administratorem danych osobowych jest Magdalena Gawenda prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Mag-Gaz Magdalena Gawenda z siedzibą w Poznaniu NIP 7811168085 REGON 300557035

 1. Ochrona danych osobowych
 1. Administrator Serwisu przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu złożenia Zamówienia, założenia Konta oraz zawarcia Umowy Sprzedaży czy Umowy świadczenia usług drogą elektroniczną. Zgromadzone przez Administratora Serwisu dane osobowe są przetwarzane wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Użytkownika zgodnie z obowiązującymi przepisami praw
 2. Dane osobowe Klientów Sklepu są przetwarzane zgodnie z ogólnym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej „RODO”) i przepisami krajowymi w zakresie ochrony danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.2017.1219 t.j. ze zm..)
 3. Korzystanie z Serwisu Internetowego, w tym złożenie Zamówienia jest dobrowolne. Użytkownik przekazuje swoje dane osobowe Administratorowi Serwisu dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie, określonych danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Użytkownikowi oraz uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Użytkownikowi, w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Użytkownika.
 4. Każdy kto przekaże Administratorowi Serwisu swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Administrator Serwisu zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Użytkownika.
 6. Administrator Serwisu chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione.
 7. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora Serwisu, Użytkownik powinien kierować na adres:Mag-Gaz Os.Piastowskie 76,  61-159 ,z dopiskiem „Dane Osobowe”.
 1. Pliki cookie
 1. Administrator Serwisu korzysta z plików cookies (ciasteczka), które są plikami tekstowymi przechowywanymi przez przeglądarkę na urządzeniu Użytkownika i zawierają między innymi: nazwę strony internetowej, czas ich przechowania oraz unikalny numer.
 2. Pliki cookies w Serwisie wykorzystywane są do uwierzytelnienia zalogowanego Użytkownika, wyświetlania spersonalizowanej zawartości Serwisu Użytkownikowi oraz do celów statystycznych.
 3. Za pomocą plików cookies Administrator Serwisu nie przetwarza lub nie przechowuje danych osobowych.
 4. Korzystając z Serwisu, Użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
 5. Usunięcie plików cookies lub wyłączenie ich w przeglądarce może skutkować niepoprawnym działaniem Serwisu i ograniczeniem dostępu do różnych jego funkcjonalności.
 1. Postanowienia końcowe

 1. Zmiana treści niniejszego regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami. Jeżeli użytkownik nie zgadza się na wprowadzenie zmian w regulaminie może usunąć swoje konto.
 2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy sprzedawcą a klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania Cywilnego.
 3. Ewentualne spory powstałe pomiędzy sprzedawcą a klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę sklepu.
 4. Użytkownicy mogą kontaktować się ze sprzedawcą w następujący sposób:
 1. telefon: 61 853 25 79
 2. e-mail: kontakt@mag-gaz.pl
 3. pisemnie na adres: Mag-Gaz Magdalena Gawenda Os.Piastowskie 76, 61-159 Poznań
 1. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej sklepu internetowego www.mag-gaz.pl. Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.
 2. Nazwa sklepu internetowego www.mag-gaz.pl oraz wszelkie materiały w nim się znajdujące stanowią przedmiot prawa autorskiego i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody właściciela sklepu jest zabronione.
 3. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 15 października 2018 roku.